herb
BIP
Pedagog Szkolny ogłasza konkurs dla uczniów ZS Żarów
26 luty 2015

Regulamin Konkursu na prezentację multimedialną lub film

 

 1. Konkurs na prezentację multimedialną lub film adresowany jest do uczniów klas I – III Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu o tematyce związanej
  z obchodami „Światowego Dnia bez Papierosa”.
 3. Cel konkursu:
 • Pozyskanie ciekawych projektów prezentacji multimedialnych i filmów celem wykorzystania ich w dalszych działaniach edukacyjnych prowadzonych przez naszą szkołę.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
 1. Czas trwania i przebieg konkursu:
 • Konkurs rozpocznie się 2 marca 2015 r. i trwać będzie do 30 kwietnia 2015r.
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Termin składania prac u nauczycieli informatyki mija 4 maja 2015r.
 • Obrady jury odbędą się pomiędzy 4 a 29 maja 2015r.
 • Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 20 maja 2015r.
 • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego 2014/2015.
 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ZS w Żarowie, którzy wykonają i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2015 r. przekażą swoją pracę nauczycielowi informatyki.
 • Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych.
 • Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej lub filmu:
  • prezentacja - maksymalnie do 15 slajdów zawierająca tekst, grafikę lub obraz, zapisana w programie Power Point lub Libre Office Impress,  dostarczona na płycie CD lub DVD,
  • film trwający 3 minuty, w formacie AVI, WMV, MPEG-4.
 • Płyta CD lub DVD z prezentacją/filmem musi zawierać także  dodatkowe obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.), bez których może ona nie działać prawidłowo.
 • Uczestnik/uczestnicy konkursu może być autorem maksymalnie 1 prezentacji.
 • Zapis prezentacji na płycie powinien zawierać dane osobowe autora/autorów pracy (imię, nazwisko, klasa, adres e-mail).
 • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
 • Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów i będą wykorzystywane
  w działaniach informacyjno – edukacyjnych naszej szkoły.
 1. Kryteria oceny prac konkursowych
 •  Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów :
 • zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,
 • ocena merytoryczna,
 • ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści,
 • czytelność przekazu.
 • Prace w całości skopiowane z Internetu zostaną zdyskwalifikowane.
 • W skład jury, które dokona oceny prac wejdą nauczyciele informatyki, biologii, pielęgniarka oraz psycholog szkolny.
 1. .Nagrody konkursowe
 • Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
 • O podziale nagród zadecyduje jury biorąc pod uwagę poziom prac zgłoszonych do konkursu.
 • Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 • Prace zakwalifikowane do konkursu, nagrodzone będą również oceną celującą z informatyki, z zakresu aktywności pozalekcyjnej.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1766910 osób.