herb
BIP

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2018/2019
DODATKOWE INFORMACJE
NABÓR ELEKTRONICZNY Kliknij aby się zapisać - w szkole obowiązuje nabór elektroniczny

NAJBLIŻSZY INTERNAT:
ul. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica
TEL. 74 858 28 34
strona internetowa internatu :INTERNAT ZSM 
Wydziały młodzieżowe
Typ szkoły Czas trwania nauki Klasa, profil, zawód
Technikum 4 lata
Szkoła Branżowa
I stopnia
3 lata
 • elektryk
 • elektromechanik
 • tapicer
 • ślusarz
 • krawiec
 • fryzjer
 • cukiernik
 • stolarz
 • murarz
 • zegarmistrz
 • piekarz
 • sprzedawca
 • kowal
 • blacharz
 • posadzkarz
 • monter elektronik
 • kucharz małej gastronomii
 • betoniarz - zbrojarz
 • rzeźnik - wędliniarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • mechanik bądź elektromechanik pojazdów samochodowych
 • operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 • operator urządzeń przemysłu chemicznego

Zasady rekrutacji dla kandydatów do klas pierwszych do
ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻAROWIE

na rok szkolny 2018/2019

 1. Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie kryteriów ustalonych w ustawie o systemie oświaty, uwzględniających:

  1. liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
  2. liczbę punktów uzyskanych za oceny zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej;
  3. liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
  4. liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. Na I etapie rekrutacji dla szkół ponadgimnazjalnych obowiązuje następująca punktacja:
  1. za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:
   1. liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

    - języka polskiego,
    - historii i wiedzy o społeczeństwie,
    - matematyki,
    - przedmiotów przyrodniczych,
    - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

    jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożony przez 0,2;
   2. liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.
  2. za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

   - 18 punktów - ocena: celujący,
   - 17 punktów - ocena: bardzo dobry,
   - 14 punktów - ocena: dobry,
   - 8 punkty - ocena: dostateczny,
   - 2 punktów - ocena: dopuszczający.

  3. Technik transportu kolejowego
   język polski, matematyka, geografia, informatyka
   Technik informatyk
   język polski, matematyka, geografia, informatyka
   Szkoła Branżowa I stopnia
   język polski, matematyka, geografia, informatyka
  4. pozostałe:
   1. 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
   2. inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w Świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadmi:

   3. - maksymalnie 10 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazanym w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narowodwej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
    - maksymalnie 4 punkty za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, zgodnie z zasadą, na szczeblu:

    - międzynarodowym - 4 pkt.,
    - krajowym - 3 pkt.,
    - wojewódzkim - 2 pkt.,
    - powiatowym -1 pkt.

    Maksymalna Łaczna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
   4. 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
 3. W przypadku uczniów zwolnionych przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
 4. Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1. Zaświadczenia wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły, do której uczęszczał laureat lub finalista konkursu przedmiotowego, są ważne na terenie całego kraju.

TERMINARZ REKRUTACJI
DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Lp.Rodzaj czynnościTerminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.od 01 czerwca 2018r.
do 20 czerwca 2018r.
do 31 lipca 2018r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.od 22 czerwca 2018r.
do 26 czerwca 2018r.
-
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 28 czerwca 2018r.do 7 sierpnia 2018 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.13 lipca 2018r.22 sierpnia 2018 r.
5.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.do 17 lipca 2018r.22 sierpnia 2018r.
6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.do 25 lipca 2018r.do 28 sierpnia 2018r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.26 lipca 2018r.29 sierpnia 2018 r.
8.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.27 lipca 2018r.29 sierpnia 2018 r.

Dokumenty, które kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu szkoły:

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył podanie o przyjęcie, dołącza zgodnie z terminarzem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych następujące dokumenty:
 1. kopię świadectwa ukończenia szkoły;
 2. kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
 3. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w § 3 ust. 9 i 10 zarządzenia;
 4. zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 5. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 6. a ponadto:

 7. dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy:
  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  4. dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą;
 8. dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata;
 9. składający oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 10. kartę zdrowia;
 11. 2 zdjęcia.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1257119 osób.