herb
BIP

Opis zawodu TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 1. Zadania zawodowe * organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu * obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności, * nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej * planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzanie taborem kolejowym * przygotowanie do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób * zestawianie, rozrządzanie i obsługa pociągów 2. Środowisko pracy Technik transportu kolejowego może pracować na następujących stanowiskach: * dróżnik przejazdowy - obsługa urządzeń zabezpieczających przejazd, osłanianie pociągów zatrzymywanych na szlaku, konserwowanie i utrzymywanie przejazdu i nawierzchni kolejowej w granicach przejazdu * zwrotniczy - obsługa i utrzymanie zwrotnic i wykolejnic, nastawianie ręczne lub automatyczne * nastawniczy - obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sprawdzanie stanu i działania zwrotnic, wykolejnic i sygnałów, prowadzenie dokumentacji ruchowej * dyżurny ruchu - prowadzenie ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach, zarządzanie, nadzorowanie i wykonywanie innych czynności związanych z ruchem pociągów i pracą manewrową stacji, prowadzenie dokumentacji ruchowej. Praca na tych stanowiskach odbywa się w systemie zmianowym, w narażeniu na warunki atmosferyczne. Jest to praca stresująca i wymagająca dużej oporności psychicznej, bowiem pracownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu pociągów i życie pasażerów. 3. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne * bardzo dobry stan zdrowia - kategoria I * odporność psychiczna i fizyczna * zrównoważenie emocjonalne * zdolność koncentracji i cierpliwość * rozwaga i opanowanie * odpowiedzialność i obowiązkowość 4. Przeciwwskazania zdrowotne Kandydaci do technikum są zobowiązani przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są wszelkie schorzenia ograniczające sprawność fizyczną ucznia oraz wady wzroku, słuchu i postawy, a także zaburzenia o charakterze psychicznym. WARUNKI KSZTAŁCENIA Nauka w technikum trwa 5 lat. W całym okresie nauki na kształcenie zawodowe przeznaczono 1470 godz. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy zapewniającego rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 7 tygodni, w tym 3 tygodnie u zarządcy infrastruktury towarowej oraz po 2 tygodnie u przewoźników: pasażerskiego i towarowego.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1765897 osób.